skip to Main Content

Algemeen

In de zorg voor onze leerlingen zijn we een hecht samenwerkend team dat korte lijnen onderhoudt met de ouders.

De klassenleerkracht speelt in op de werkstijlen van de kinderen. Hij zorgt dat ieder kind zijn weg vindt in de leerstof en de omgang met de groep. Hij zet ook de hele groep in om de enkeling in de klas verder te helpen. Leerlingen helpen elkaar verder.

Wij isoleren kinderen niet vanwege hun ontwikkelingsvragen of leerproblemen. In de werkstijl van ieder kind leeft de wens een positieve bijdrage te leveren aan het geheel.

Om de ontwikkeling van elke leerling goed te volgen hanteren wij het Parnassys leerlingvolgsysteem. De leerkrachten reflecteren dagelijks op de ontwikkeling van de leerlingen in hun logboek.

Samen rond het kind

Langs de methodische weg van het ‘inlevend waarnemen’ wordt de voorlopige wilsrichting of werkstijl van een leerling gezocht. Daar volgen vaak verrassende tips uit. Ook voor thuis. Ouders kunnen aan de bespreking deelnemen.

De werkstijl van het kind staat centraal in het vijftien-minuten-gesprek dat twee maal per jaar plaatsvindt. Daarnaast wordt gekeken naar het behaalde niveau en het welbevinden van het kind.

Zowel ontwikkelingsvragen als cognitieve worden zo in kaart gebracht.

Geen cijfers maar en persoonlijk verhaal

Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 6 een getuigschrift mee. Er staan geen cijfers in. Er wordt beschreven, wat het kind het afgelopen jaar geleerd heeft en waar nog eventuele hiaten zitten. Tenslotte bevat het getuigschrift een spreuk met daarin de aansporing aan het kind zijn eigen werkstijl krachtig op te pakken. De leerkracht brengt de totale ontwikkeling van de leerling in beeld.  [foto spreuk en tekening van een leerling]

Resultaten van het onderwijs

In de kleuterklas volgen we de ontwikkeling door waarnemingen m.b.v. observatielijsten. Bij de overgang van de kleuterklas naar eerste klas, maken we gebruik van het leerrijpheidsonderzoek.

In  klas 1 t/m 6 kijken we per half jaar met landelijke toetsen of de leerlingen voldoende gegroeid zijn op hun individuele niveau.

Aan het einde van de schoolloopbaan kijken de klassenleerkracht, de interne begeleider en de ouders naar de schoolkeuze van de leerling. De leerlingen doen dan de IEP-toets die een indicatie geeft over het type vervolgonderwijs.

De school volgt het landelijk dyslexieprotocol en werkt samen met een aantal gespecialiseerde instellingen.

De vitale school

Samen zorgen we voor een sociale en vitale school.

We hebben drie schoolregels. Deze omvatten in principe alle normen en waarden:

  1. De zorg voor elkaar
  2. De zorg voor de school
  3. De zorg voor de omgeving

Het ingaan op elkaars positieve wil, is de basis van al ons contact met elkaar. Dat doortrekt de hele school. Wie bij ons is, ervaart dat ook.

Leerkrachten en ouders leven voor hoe je met elkaar omgaat. Daar wijzen we elkaar op.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een van de voorwaarden voor een goed pedagogische klimaat. We kijken als eerste preventief naar de werkstijl van alle kinderen. Daarnaast leren we hen voortdurend goed te oordelen, zich te presenteren en goed leiding te geven aan anderen en zichzelf. Om pestproblematiek te voorkomen verdiepen we ons in wat er achter het  pestgedrag schuil gaat. Als team hebben we daarin een uiterst zinvolle en werkzame methodiek ontwikkeld. Daarover bestaat een interessante en verhelderende brochure. [Link brochure]

Algemene veiligheid

Het is in onze visie van belang dat leerlingen leren omgaan met uitdagingen. We leren hen hoe om te gaan met riskante situaties. Leerlingen zijn in principe coöperatief en oplossingsgericht. De afspraken die we maken zijn bindend. Leerlingen krijgen de ruimte, maar moeten die ruimte ook verdienen.

Het omgaan met scherpe materialen, het spelen op het plein, het elkaar helpen en ondersteunen. Het zijn activiteiten die kunnen als je leerlingen erbij betrekt en ze leert wat te doen.

Back To Top