skip to Main Content

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR van de Noorderkroon bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.  Wij denken mee over de opzet, de inhoud en de organisatie van het beleid op de Noorderkroon. Denk hierbij aan het jaarplan, het zorgplan, communicatie naar de ouders, onderhoud van plein en gebouw etc. Belangrijke beleidskeuzes worden aan de MR voorgelegd voor advies of ter instemming. Ook kan de MR zelf met onderwerpen komen die zij wil bespreken met de directie.

MR vergaderingen zijn -met uitzondering van het overlegdeel met de directeur en delen waar het over personen gaat- openbaar. Wil je een MR-vergadering bijwonen dan vragen we je wel dit tijdig aan te geven.

Als je een vraag hebt of een punt dat je graag op een vergadering besproken wilt hebben kun je een van de ouderleden aanspreken of een e-mail sturen naar mr@denoorderkroon.nl.

De MR bestaat op dit moment uit:

Oudergeleding

  • Bas Vollenbroek (voorzitter)
  • Nelie de Ruiter

Personeelsgeleding

  • Puck Dragtstra
  • Liskje Breg

De MR van de Noorderkroon wil graag goed benaderbaar zijn en zo de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten behartigen. We vertrouwen er op dat jullie ons weten te vinden!

GMR Stichting Vrijescholen Athena

Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord-, Oost- en Midden-Nederland vertegenwoordigt: veertien basisscholen en een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). Naast de ondersteuning van de aangesloten vrijescholen in hun verdere groei zet Athena zich ook in om vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen. Voor de zaken die bovenschools geregeld moeten worden is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad ingesteld waarin alle scholen zitting hebben. De Noorderkroon wordt door Bas Vollenbroek vertegenwoordigd in de GMR van de Stichting Athena. Hij vervult daarin ook de rol van secretaris. De GMR is te bereiken via gmr@vsathena.nl

Back To Top